in kraanwater Amsterdam (*)

 

endrin rattengif Ritalin beta blokker antibiotica pesticide ando endosulfan benzine additief MTBE complexvormers EDTA dichloormethaan de overheid weet precies wat goed voor u is

 

1. Chemicaliën in kraanwater Amsterdam

Uit de bedrijfsvertrouwelijke gegevens die het Amsterdamse waterleidingbedrijf (Waternet NV) aan de Inspectie Volksgezondheid (VROM Inspectie) heeft toegezonden (de zogenaamde REWAB rapporten) blijkt dat in het kraanwater van Amsterdam in 2010 – onder meer – de restanten van de volgende stoffen zijn aangetroffen:

 1. Röntgen contrastmiddelen (amidotrizoinezuur)
 2. betablokkers (propranolol)
 3. insecticide/ rattengif (endrin)
 4. chemische oplosmiddelen (trichloormethaan)
 5. mono-cyclische Aromatische koolwaterstoffen   (ethenylbenzeen, ethylbenzeen, methylbenzeen, 1,2,4-  trichloobenzeen)
 6. Benzine additieven (Methyl-tertiair –butylether, MTBE)
 7. Comlexvormers (Ethyleendiaminetetra-azijnzuur, EDTA)
 8. pesticiden (alfa-endosulfan)
 9. cholesterolverlagende middelen (fenofribraat, gemfibrozil)
10. antibiotica (tiamuline)
11. farmaceutical products (carbamazepine)
12. Hormoonverstorende stoffen (Waternet verstrekte geen opgave)
[concentraties:(1) max 0.08 ug/lt (2) max 0.12 ug/lt (3) max 0.01 ug/lt  (4) max 0.6 ug/lt (5) max 0.02 / max 0.02 ug/lt / max 0.07 ug/lt / max 0.01 ug/lt (6) max 0.06/ ug/lt (7) max 3.1 ug/lt  (11) max < 0.5 ug/lt]
in kraanwater Den Haag

in kraanwater Den Haag (*)

2. Chemicaliën in kraanwater Den Haag 

Uit de bedrijfsvertrouwelijke gegevens die het Haagse  waterleidingbedrijf Dunea aan de Inspectie Volksgezondheid (VROM Inspectie) heeft toegezonden (de zogenaamde REWAB rapporten) blijkt dat in het kraanwater van Den Haag  in 2010 – onder meer – de restanten van de volgende stoffen zijn aangetroffen:

1. Hormoonverstorende stoffen (methyl-tertiair-butylether, MTBE)
2. Pesticiden (aminomethylforfonzuur (AMPA); 3,4-dichlooraniline)
3. Carbamaat bestrijdingsmiddelen (3-hydroxycarbofuron; Aldicarb; Aldicarb-sulfon; Aldicarb-sulfoxide)
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)  fenantreen, naftaleen)
5. Organische stoffen (hexa(methoxymethyl)melamine HMMM; trifenylfosfine-oxide, TPPO)
6. Monocyclische aromatische koolwaterstoffen (MAK’s) (Methylbenzeen; 1,2,4-trimethylbenzeen; Ethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen, N-butylbenzeen/max 0,02 ug/lt
7. Nevenproducten desinfectie (Trihalomethanen)
8. Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (Cis-1,2-dichlooretheen; Dichloormethaan)
[concentraties: (volgen)]

3. Veel meer
Het kraanwater bevat veel meer dan bovengenoemde chemicaliën: waterleidingbedrijven testen  het kraanwater maar op een zeer beperkt aantal chemische verbindingen.

Volgens de New York Times zijn er in Amerika meer dan 80.000 ‘man-made chemicals’ op de markt. De lijst van chemische stoffen die door de industrie - tussen 1 januari 1971 en 18 september 1981 -  in de Europese Unie werden geproduceerd of ingevoerd bevat meer dan 100.000 verschillende stoffen (de zogenaamde EINECS lijst, staat voor European INventory of Existing Commercial chemical Substances).

Volgens de New York Times zijn slechts een paar honderd van die stoffen op gezondheidseffecten getest. Een groot percentage van de gedetecteerde stoffen kan nog niet eens geïdentificeerd worden (33%-83%). Volgens de deskundigen die door het onderzoeksbureau Motivaction zijn geïnterviewd over de waterkwaliteit bevat het kraanwater tienduizenden stoffen.


de waterkwaliteit - roestige pijp waaruit water stroomt

gegevens aan Inspectie worden achtergehouden

Wie aan de toezichthouder op de Drinkwaterwet (Minister van Infrastructuur en Milieu, Drs M. Schulz van Haegen) vraagt om de kwaliteitsgegevens van zijn kraanwater ‘zoals deze de waterleidingbedrijven aan de Inspectie zijn verstrekt’ (de zogenaamde REWAB gegevens) krijgt deze informatie niet.

Ook niet na twee jaar lang procederen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Kopie van de brieven van de directeuren van waterleidingbedrijven – waaruit blijkt wat aan de Inspectie wordt toegezonden met de betreffende bijlagen – worden systematisch door de waterleidingbedrijven en het Ministerie geheim gehouden.

Wel tracht de Minister van I&M de WOB verzoeker te ontmoedigen met het fabriceren van grote aantallen ongestructureerde en ongedocumenteerde analysegegevens (zonder afzender, datum van verzending, adressant, etc). Bovenstaande gegevens met betrekking tot het kraanwater van Amsterdam en Den Haag zijn ‘gedestilleerd’ uit de ongedocumenteerde stukken die in een  WOB procedure door de Minister van Infrastructuur en Milieu zijn overgelegd.

Wat vind jij?